Реєстрація

Правила користування сервісом

1. Загальні положення

1.1. Правила користування сервісом (далі - «Правила») закріплюють порядок правовідносин між ТОВ «МОБІЗОН» (далі - «Виконавець») і користувачем послуг (далі - «Замовник»), визначають права і обов'язки сторін, порядок і умови користування послугами, що надаються Виконавцем, порядок укладення договору про надання послуг (далі - «Договір») та умови припинення його дії, питання захисту персональних даних, відповідальність сторін, а також інші питання, не врегульовані Договором і / або чинним законодавством. Замовником може бути дієздатна фізична особа, яка діє у власних інтересах або виступає від імені та в інтересах юридичної або іншої фізичної особи / фізичної особи-підприємця.

1.2. Дані Правила є публічним договором і публічною офертою відповідно до ст.ст.633, 641 Цивільного кодексу України, їх умови однакові для всіх споживачів.

1.3. Дії Замовника, вчинені ним для реєстрації на сайті https://mobizon.ua (далі - Сайт), і подальше користування сервісом Виконавця є повним і безумовним акцептуванням цих Правил і Вимог до змісту SMS-повідомлень відповідно до ч.2 ст.642 Цивільного кодексу України, що прирівнюється до укладення договору на умовах, викладених нижче по тексту.

1.4. При бажанні Замовника та / або у випадках, встановлених Виконавцем, між сторонами укладається паперовий Договір про надання послуг. Правила є невід'ємною складовою частиною зазначеного Договору. Норми цих Правил не є вичерпними і можуть доповнюватися нормами Договору та інших його невід'ємних частин. У разі виникнення суперечностей між нормами Договору та цих Правил, застосовуються норми Договору.

1.5. Виконавець має право вносити зміни та / або доповнення до цих Правил, які доводяться до відома Замовників не менше, ніж за 7 (сім) календарних днів до дати набрання ними чинності, одним із способів: по електронній пошті, через особистий кабінет або розмістивши інформацію на своєму сайті https://mobizon.ua.

1.6. Правила діють для всіх без винятку Замовників незалежно від часу укладення Договору (включаючи тих Замовників, договори з яким укладено до набрання чинності цих Правил), типу отримуваних послуг або інших обставин.

1.7. Тарифи на запропоновані Виконавцем послуги (далі - «Тарифи» або «Ціни») відображені на Сайті Виконавця за адресою https://mobizon.ua/ru/prices

1.8. Взаємовідносини між Сторонами регулюються цими Правилами, Договором, Тарифами, іншими документами, які складають невід'ємну частину Договору, а також нормами чинного законодавства України, що стосуються взаємовідносин між Сторонами.

1.9. Послуги Виконавця не є телекомунікаційними послугами. Виконавець надає Замовнику послуги із забезпечення через телекомунікаційні мережі загального користування доступу до сервісу Виконавця і можливість передачі сформованих Замовником Повідомлень до центрів мобільних операторів, тобто інтернет послуги (далі - «Послуги»).

2. Термінологія

У цих Правилах, Договорі та його невід'ємних частинах, а також у Вимогах до змісту SMS-повідомлень терміни вживаються у таких значеннях:

2.1. Сайт – це веб-сайт Виконавця, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://mobizon.ua.

2.2. Абонент – фізичні та / або юридичні особи, з якими Оператор уклав договір про надання послуг бездротового телефонного зв'язку, а також особи, що користуються і оплачують послуги бездротового телефонного зв'язку без укладення письмового договору.

2.3. Адміністрація сайту – особи, уповноважені Виконавцем на здійснення управління Сайтом, а також інших дій, пов'язаних з використанням Сайту.

2.4. Оператор – юридична особа-резидент України, що надає послуги бездротового телефонного зв'язку на комерційній основі і має відповідну ліцензію на надання таких послуг на території України.

2.5. Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2.6. Власник персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом. Власником персональних даних у розумінні цих правовідносин є Замовник.

2.7. Згода суб'єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її обізнаності) про надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене в такій формі, яка однозначно підтверджує згоду фізичної особи на обробку її персональних даних.

2.8. Розпорядник персональних даних – фізична або юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені власника. Розпорядником персональних даних у розумінні цих правовідносин є Виконавець, який за дорученням Замовника здійснює обробку персональних даних Користувачів з метою і тільки в обсязі, необхідних для надання послуг.

2.9. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.

2.10. Конфіденційна інформація про особу – персональні дані з обмеженим доступом, які віднесені фізичною особою або законом до такої інформації.

2.11. Електронний віртуальний рахунок – програмний додаток Системи, який дає можливість Замовнику відстежувати надходження і витрату внесених на особистий рахунок коштів.

2.12. Система – це програмно-апаратний комплекс Виконавця, який дозволяє Замовнику самостійно реєструватися, відправляти повідомлення, відслідковувати їх статус і контролювати свій Електронний віртуальний рахунок.

2.13. Web-інтерфейс – програмний комплекс, який входить до складу Системи Виконавця і надає Замовнику доступ до Послуг.

2.14. API – опис способів (набір класів, процедур, функцій, структур або констант), за допомогою яких одна комп'ютерна програма може взаємодіяти з іншою програмою.

2.15. ID – унікальний цифровий ідентифікатор, який присвоюється Замовнику після реєстрації на сайті Виконавця mobizon.ua і який в подальшому використовується для ідентифікації Замовника в Системі.

2.16. Пароль – послідовність символів, відома тільки Замовнику, що зберігається на Сайті у зашифрованому вигляді та використовується для ідентифікації Замовника у Системі.

2.17. Ключ API – це унікальний секретний ідентифікатор, що складається з безлічі символів латиниці, цифр і різноманітних спецсимволів, який використовується для аутентифікації викликів додатка Замовника до API Виконавця.

2.18. Звітний період - період з 00:00:00 годин першого дня календарного місяця до 23:59:59 годин останнього дня календарного місяця (за Київським часом).

2.19. Користувач - суб'єкт персональних даних, споживач телекомунікаційних послуг будь-якого Оператора, який надав Замовнику явно виражену, яка однозначно трактується, згоду на отримання повідомлень від Замовника.

2.20. Альфанумеричне Ім'я -унікальне поєднання латинських букв або унікальна комбінація латинських букв з арабськими цифрами (до 11 символів), яке формується Замовником на його власний розсуд і відображається у Повідомленнях, переданих Користувачам, як ідентифікатор Замовника.

Залежно від сервісів, які використовують Альфанумеричні імена, останні поділяються на два типи: Національні Альфанумеричні імена та Міжнародні Альфанумеричні імена.

Якщо Альфанумеричне ім'я Замовника належить до імен, які не визначені як Національні, Виконавець має право автоматично здійснювати заміну такого Альфанумеричного імені на інше Альфанумеричне ім'я, сформоване на свій розсуд.

2.20.1 До категорії Національних Альфанумеричних імен не можуть бути віднесені Альфанумеричні імена, які відповідають наступним критеріям:

2.20.1.1 Альфанумеричні імена, які використовуються міжнародними компаніями, міжнародними електронними платіжними системами, міжнародними електронними гаманцями, міжнародними платформами обробки електронних платежів, міжнародними соціальними мережами, міжнародними ОТТ- додатками, міжнародними ігровими Інтернет-сервісами, міжнародними сервісами електронної пошти і файлообмінними ресурсами.

2.20.1.2 Альфанумеричні імена, які використовуються міжнародними сервісами online-бронювання, іноземними банками (виключаючи кредитно-фінансові та фінансові установи, які здійснюють свою діяльність на території України на підставі отриманої ліцензії) та іноземними авіакомпаніями.

2.20.1.3 Альфанумеричні імена, що складаються тільки з цифр, за винятком цифрових Альфанумеричних імен, які використовуються українськими підприємствами та організаціями за попереднім погодженням з операторами (наприклад, комерційними банками, НБУ, державними та комунальними установами тощо).

2.20.1.4 Альфанумеричні імена, що складаються з символів / букв / цифр і т.п., які в своєму поєднанні не мають змісту і / або унеможливлюють ідентифікацію відправника.

2.20.1.5 Альфанумеричні імена з використанням загальних назв «SMS» і / або «Info» тощо.

2.20.1.6 Виявлено зв'язок Альфанумеричного імені з Web-ресурсом доменної зони іншої країни.

2.20.1.7 Альфанумеричні імена, повідомлення з презентацією яких спрямовуються через SMS-шлюзи.

2.20.1.8 Використовують у своєму написанні імена іноземних мобільних операторів.

2.20.1.9 Альфанумеричні імена, які визначено Операторами як Міжнародні.

2.21. SMS-повідомлення або Повідомлення - сукупність систематизованих алфавітно-текстових і цифрових знаків (текст), який формується Замовником і передається Користувачам, складається зі 160 символів при використанні латинського алфавіту або 70 символів при використанні кириличного алфавіту. У разі, якщо довжина тексту перевищує вказану кількість символів, то кожна наступна складова частина SMS-повідомлення з метою тарифікації вважається окремим повідомленням.

Залежно від змісту, Повідомлення поділяються на два типи повідомлень - Національні SMS-повідомлення та Міжнародні SMS-повідомлення.

2.21.1 Національне SMS-повідомлення - це SMS-повідомлення, передача якого здійснюється Користувачеві Оператора України за допомогою Національного Альфанумеричного імені.

2.21.2 Міжнародне SMS-повідомлення - це SMS-повідомлення, передача якого здійснюється Користувачеві Оператора України за допомогою Міжнародного Альфанумеричного імені.

2.22 Час життя Повідомлення - певний період часу, протягом якого система буде намагатися доставити користувачеві Повідомлення, яке було відправлене, але не змогло бути доставлене з першого разу.

2.23 Номер телефонної лінії сервісного обслуговування - номер телефону функціонального підрозділу Замовника або третьої сторони, залученої Замовником на договірних засадах, які забезпечують сервісну підтримку користувачів, в тому числі консультування та ін.

2.24 Одноразовий ідентифікатор - алфавітно-цифрова послідовність знаків, яку отримує Замовник з метою реєстрації на сайті Виконавця.

2.25 Cookies файли - невеликі ідентифікаційні файли, які завантажуються на термінальне обладнання Замовника (наприклад, комп'ютер або смартфон), коли Замовник отримує доступ до сайту Виконавця. Це дозволяє сайту Виконавця розпізнавати надалі пристрій, що використовується Замовником, і зберігати деяку інформацію про вподобання Замовника або про його минулі дії.

2.26 Мультиреєстрація - реєстрація декількох кабінетів в Системі на одного користувача.

2.27 Спам-повідомлення - це будь-яке Повідомлення, на отримання якого Користувач попередньо не давав згоди належним чином, незалежно від змісту такого Повідомлення, і / або якщо Повідомлення відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

2.27.1 Повідомлення з однаковим або різним текстом доставляються одному і тому ж Користувачеві більше ніж 10 (десять) разів на добу;

2.27.2 Повідомлення призвело до подання обґрунтованої скарги Користувачем або виникнення перешкод технічного характеру в роботі обладнання Виконавця та / або телекомунікаційної мережі Оператора;

2.27.3 Повідомлення не містить достовірну інформацію про повну назву Замовника та / або Номер телефонної лінії сервісного обслуговування Замовника;

2.27.4 Подальше отримання Повідомлень Користувач не може припинити шляхом інформування про це Замовника;

2.27.5 Повідомлення, отримання якого буде протарифіковано (за отримання якого з Користувача буде стягнуто оплату), за умови, що Користувач не замовляв такого повідомлення;

2.27.6 Повідомлення, текст якого не був попередньо узгоджений Замовником з Виконавцем, у разі, якщо таке узгодження тексту Замовника з Виконавцем є обов'язковим відповідно до умов цих Правил;

2.27.7 Повідомлення, доставлене Користувачам, заохочує їх зателефонувати і / або відправити текстове повідомлення на запропоновані номери і / або взяти участь у будь-яких заходах, або повідомлення, що містить пропозиції в явному або неявному вигляді підключитися до мережі оператора зв'язку або використовувати його послуги;

2.27.8 Повідомлення, які містять у собі інформацію про криптовалюти і валютні ринки;

2.27.9 Повідомлення, які містять у собі інформацію про послуги ворожіння, нумерології, цілительства та інших схожих за своєю суттю послуг;

2.27.10 Повідомлення, які містять у собі інформацію про алкоголь, наркотичні речовини, тютюновмістну продукцію, електронні цигарки та іншу, схожу за своєю суттю, продукцію;

2.27.11 Повідомлення, які містять у собі інформацію про біологічно активні добавки (БАД) і / або інші препарати, які не сертифіковані (при необхідності) або не мають висновок сертифікованої лабораторії про нешкідливість препарату для здоров'я споживача і які відповідають медичним стандартам України;

2.27.12 Повідомлення, які містять у собі інформацію, яка може бути розцінена як передвиборна агітація та / або політична реклама, має політичний зміст;

2.27.13 Повідомлення, які містять у собі інформацію про громадських діячів / організації / течії;

2.27.14 Повідомлення містить інформацію релігійного характеру;

2.27.15 Повідомлення містить інформацію еротичного та / або порнографічного характеру;

2.27.16 Повідомлення містить інформацію, що стосується неповнолітніх осіб та / або конфіденційну інформацію про особу без її згоди на поширення такої інформації;

2.27.17 Повідомлення, зміст яких суперечить чинному законодавству України або є неправомірним;

2.27.18 Повідомлення, які за своєю суттю є або можуть бути «Нігерійським листом»;

2.27.19 Повідомлення, які містять приховані посилання на Фішингові сайти, або сайти, що містять шкідливе програмне забезпечення.

2.28 Фішинговий сайт - це сайт, який є шахрайським веб-ресурсом, виманюють реквізити платіжних карток для подальшої крадіжки грошових коштів з рахунків держателів платіжних карток.

2.29 Нігерійський лист - це повідомлення шахрайського характеру, метою якого є отримання грошових коштів від одержувача повідомлення.

2.30 Терміни, які не вказані у даному розділі, використовуються в тексті даних Правил у значенні відповідно до чинного законодавства України.

3. Права та обов'язки сторін

3.1 Виконавець зобов'язаний:

3.1.1 Надати Замовнику Послуги відповідно до умов цих Правил та Договору.

3.1.2 Надати Замовнику можливість формувати за допомогою Системи рахунок-фактуру для оплати Послуг відповідно до діючих Тарифів, зазначених на сайті Виконавця за адресою https://mobizon.ua/ru/prices.

3.1.3 При надходженні від Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця коштів за Послуги, у найближчий робочий час, але не пізніше, ніж протягом наступного банківського дня, зарахувати отриману суму на Електронний віртуальний рахунок Замовника та надати Замовнику послуги.

3.1.4 Забезпечувати охорону персональних даних Замовника і користувачів, які стали йому відомі у процесі надання послуг.

3.1.5 Забезпечити Замовника можливістю контролю за інформацією про:

3.1.5.1 Можливість контролю за інформацією, вказаною в п.п. 3.1.5 п. 3.1. цих Правил, реалізується за допомогою номеру телефону або електронної пошти Замовника, які вказувалися Замовником при реєстрації на сайті Виконавця https://mobizon.ua.

3.1.6 Виконавець не несе відповідальності і не гарантує доставку повідомлень Користувачам у випадках:

3.1.7 Виконавець не несе відповідальності і не відшкодовує витрат за упущену вигоду Замовника при тимчасовому блокуванні аккаунта Замовника, яке сталася в результаті багаторазового (10 і більше разів) невірного введення Замовником своїх даних для авторизації в Системі Виконавця.

3.2 Замовник зобов'язаний:

3.2.1 В обов'язковому порядку попередньо отримати від Користувача, якому планується відправлення повідомлень з інформацією Замовника, згоду на отримання таких повідомлень, незалежно від їх змісту. Дане згоду Користувача має бути оформлено належним чином і виражено в такій формі, яка однозначно підтверджує, що Користувач бажає отримувати повідомлення від Замовника.

На вимогу Виконавця та / або Оператора та / або іншої особи, яка має на це законне право, Замовник зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів з дня надходження такої вимоги в будь-якому вигляді (письмовому, електронному, за допомогою телефонного запиту і т. д.) надати на електронну адресу Виконавця support@mobizon.ua (або інший електронну адресу, вказану Виконавцем в запиті) інформацію про наявність згоди певного Користувача / користувачів, формі надання такої згоди, а також, при необхідності, офіційного листа Замовника з поясненнями щодо запитаної Виконавцем інформації. До такого листа Замовник прикладає докази законності і правомірності надсилання повідомлень певному Користувачеві / Користувачам.

3.2.2 Замовник зобов'язаний донести до користувача - одержувача Повідомлення інформацію про можливості та спосіб, за допомогою якого Користувач, якому адресовано Повідомлення, може відмовитися від подальшого отримання повідомлень, переданих за допомогою Системи. Для можливості відмови Користувача від отримання повідомлень, і для розгляду питань, скарг і претензій, що виникають у користувачів в зв'язку з отриманням Повідомлень від Замовника, Замовник зобов'язується включити в кожне Повідомлення, що відправляється Користувачеві, назва компанії Замовника (або особи, яка представляє Замовник) та номер телефонної лінії сервісного обслуговування Замовника.

3.2.2.1 У разі отримання будь-яким способом (усно, письмово, в телефонній розмові, на електронну адресу і т.д.) інформації від Користувача про його відмову від подальшого отримання повідомлень від Замовника (відкликання згоди) і / або вимога видалити / знищити персональні дані цього користувача з бази даних Замовника у сервісі Виконавця, Замовник зобов'язується негайно видалити / знищити з бази даних у сервісі Виконавця персональні дані такого Користувача і протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити про це Користувачеві і Виконавцю. Відправлення повідомлень такому Користувачеві у подальшому можливе тільки після надання ним нової письмової згоди на отримання повідомлень від Замовника.

3.2.2.2 У разі звернення Користувача безпосередньо до Виконавця з вимогою видалити / знищити його персональні дані з бази персональних даних Замовника у сервісі Виконавця та / або отримання відомостей про відмову від подальшого отримання повідомлень від Замовника, Виконавець має право призупинити / зупинити можливість відправки Замовником Повідомлень цьому Користувачу і / або повідомити Замовника про таке звернення і зобов'язати його вжити всіх необхідних заходів для задоволення вимог Користувача. Таке звернення Користувача може бути виражено будь-яким способом (усно, письмово і т.д.).

3.2.3 Замовник зобов'язується не відправляти Спам-повідомлення.

3.2.4 амовник повинен попередньо письмово узгодити текст Повідомлень з Виконавцем, якщо такі повідомлення мають ознаки або містять інформацію наступного характеру: про лотереї / розіграші / вікторини, фінансові послуги, медичні послуги та медичні препарати, харчові добавки, дієтичні добавки, громадські та / або політичні організації, партії, рухи і течії, релігійні організації, конфесійні установи, інформацію про товари або послуги, які підлягають обов'язковому ліцензуванню / сертифікації, та / або інформацію, яка надається у вигляді перехресного посилання (під перехресним посиланням слід розуміти надання інформації, джерелом якої не є Замовник, або інформації, зміст якої не відповідає тематиці Повідомлень і / або не відповідає темі / торговій марці Замовника і т.д.). Таке узгодження відбувається шляхом направлення Замовником тексту Повідомлення зі своєї електронної адреси, вказаної ним при реєстрації на сайті https://mobizon.ua, на електронну адресу Виконавця support@mobizon.ua або на іншу адресу електронної пошти, зазначену Виконавцем при обробці відповідного звернення Замовника.

3.2.5 Замовник зобов'язується не відправляти повідомлення, що містять інформацію та / або мають ознаки реклами / інформації про алкогольну, тютюнову та / або тютюновмістну продукцію, знаки для товарів і послуг, інших об'єктах права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби; релігійну агітацію; інформацію про криптовалюти і валютні ринки; азартні ігри; нецензурні слова (лайка); ознаки недостовірної, конфіденційної інформації; інформацію про послуги ворожіння, нумерології, цілительства і інші схожі за своєю суттю послуги; інформацію, яка була отримана Замовником злочинним шляхом та / або яка порушує авторські або суміжні права третіх осіб; інформацію еротичного та / або порнографічного характеру; інформацію, яка суперечить вимогам суспільної моралі; інформацію, що порушує основи державності та конституційного ладу та / або іншу інформацію, поширення якої заборонено чинним законодавством України. Послуги, які надаються (надавалися) Виконавцем у рамках цих правовідносин забороняється використовувати в цілях, які носять політичний характер, у тому числі, але не обмежуючись, пов'язаних з опитуванням, збором або поширенням інформації на політичну тематику та / або агітаційного характеру.

3.2.6 Замовник зобов'язується не відправляти Повідомлення, в яких міститься реклама або інформація, яка заохочує до використання телекомунікаційних послуг різних операторів; Повідомлення, в яких міститься реклама або інформація, яка заохочує до співпраці з третіми особами, які надають послуги з організації передачі будь-яких повідомлень будь-яким способом.

3.2.7 Замовник зобов'язаний не допускати дій, які можуть перешкоджати безпечній експлуатації Системи, її безперебійній роботі, захисту інформаційної безпеки, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим споживачам.

Заборонена розсилка SMS-повідомлень, що містять віруси та / або програмне забезпечення, та / або елементи програмного забезпечення, які шкодять / можуть нашкодити функціонуванню мобільних пристроїв користувачів і / або телекомунікаційній мережі Оператора, і / або системі або обладнанню Виконавця, і / або містять посилання на електронні сторінки, що містять віруси та / або заборонене або шкідливе програмне забезпечення, і / або елементи забороненого або шкідливого програмного забезпечення тощо.

3.2.8 Замовник упродовж 2 (двох) робочих днів з моменту отримання відповідного запиту від Виконавця, зобов'язується в порядку, визначеному пп.3.2.4. цих Правил, надавати на узгодження текст Повідомлень (-ня), з метою аналізу відповідності його форми, змісту і тематики чинному законодавству України та положенням цих Правил. У разі, якщо його форма, зміст або тематика суперечать чинному законодавству або положенням цих Правил, або Замовник не надає текст Повідомлень (-ня) на узгодження, Виконавець має право відмовитися здійснювати (або заблокувати) передачу таких повідомлень без застосування до Виконавця штрафних санкцій.

3.2.9 Власником персональних даних, які вносяться Замовником у Систему і сформовані у вигляді бази даних телефонних номерів користувачів, їхніх імен, та іншої зазначеної Замовником інформації, є особисто сам Замовник. Замовник повністю і беззаперечно погоджується, що у разі пред'явлення від Абонентів за отриманими Повідомленням скарг / претензій / позовів до Виконавця та / або Оператора і / або третіх осіб, залучених для надання послуг, відповідальність за цими скаргами / претензіями / позовами несе тільки Замовник. Замовник згоден з тим, що повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням контенту, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності цього контенту.

3.2.10 При реєстрації на сайті Виконавця (https://mobizon.ua) Замовник зобов'язаний вказати номер мобільного телефону, як основний засіб зв'язку (далі іменується «Основним засобом зв'язку»), на який в подальшому Виконавець направлятиме інформаційні повідомлення, що стосуються надання послуг, у відповідності до цих Правил (наприклад, повідомлення про підключення тієї чи іншої послуги, інформування про блокування аккаунта Замовника і т.д.).

Замовник зобов'язується не реєструвати більше одного облікового запису (мультиреєстрація), крім випадків, узгоджених з Адміністрацією сайту та з її дозволу. Також забороняється реєстрація двійника вже існуючого облікового запису. При виявленні самовільної мультиреєстраціі всі акаунти, що мають відношення до такої реєстрації, будуть негайно заблоковані Виконавцем без застосування до Виконавця будь-яких штрафних санкцій.

3.2.11 Забезпечити постійне функціонування Основного засобу зв'язку, а також упродовж 3 (трьох) календарних днів після зміни такого номера телефону повідомити про це Виконавця по електронній пошті support@mobizon.ua та / або за телефонним номером Виконавця (044) 339-96-69.

У разі втрати доступу до аккаунту і телефонного номеру, який є головним засобом зв'язку, відновлення доступу до такого аккаунту можливо тільки при наявності підписаного договору, який має безпосереднє відношення до цього аккаунту.

3.2.12 Самостійно здійснювати контроль за станом коштів на особистому Електронному віртуальному рахунку.

3.2.13 Замовник зобов'язується в повному обсязі сплачувати за надані йому Виконавцем Послуги, а також зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування та Тарифами на Сайті Виконавця.

3.2.14 Замовник зобов'язується не надавати в якості найменування відправника назву будь-якої установи / організації (наприклад, оператора мобільного зв'язку, банківських, страхових структур, державних і урядових установ і т.д.), до якої Замовник не має відношення, за винятком випадків, коли правомірність використання цього найменування документально підтверджена самою установою / організацією.

3.2.15 Замовник зобов'язується не використовувати Сервіс Виконавця для:

3.2.16 Замовник зобов'язується дотримуватися Вимог до змісту SMS-повідомлень.

Замовник зобов'язаний додавати до тексту повідомлень контактний номер телефону.

3.2.17 Замовник зобов'язується не здійснювати шахрайських дій за допомогою Системи і / або щодо Системи Виконавця у будь-якій формі.

3.2.18 Замовник зобов'язаний здійснювати відправку SMS-повідомлень виключно в період з 9.00 до 20.00 в робочі дні та з 11.00 до 18.00 (за Київським часом) в неробочі та святкові дні. Це обмеження не застосовується при відправці повідомлень про підтвердження банківських операцій (зняття коштів, поповнення рахунків та інші), реєстрацію на Інтернет-сайтах, повідомлень від служб таксі та інших цілодобових сервісних повідомлень, попередньо узгоджених Замовником з Виконавцем.

3.2.19 Замовник дає свою згоду на використання Сайтом Виконавця файлів Cookies. Замовник має право відмовитися від використання файлів Cookies, однак при подальшому використанні сайту Виконавця, Замовник автоматично погоджується на використання файлів Cookies.

3.2.20 Замовник дає свою згоду на отримання від Виконавця Повідомлень, пов'язаних з наданням послуг, на електронну пошту (email) і / або через службу коротких повідомлень (SMS).

3.3. Виконавець має право:

3.3.1 Змінити в односторонньому порядку діючі Тарифи і Правила надання послуг. Зміна Правил і Тарифів відбувається за умови попереднього повідомлення про це Замовника за 7 (сім) календарних днів до дати зміни вартості передачі повідомлень на номери абонентів операторів України або введення в дію нових Правил, шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Виконавця https://mobizon.ua. Зміни вступають у силу з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця.

Вказана зміна Тарифів та Правил може здійснюватися Виконавцем і в більш короткий термін, і буде визнана Замовником як належна, якщо вона буде викликана змінами умов співпраці між Виконавцем і Оператором та / або третіми особами, які залучаються Виконавцем для надання Послуг.

У разі незгоди Замовника з новими Тарифами або Правилами він повинен негайно припинити користування послугою і, при наявності підписаного договору, Замовник має право розірвати його в односторонньому порядку, повідомивши про це Виконавця впродовж 7 (семи) календарних днів з дня отримання інформації про нові Тарифи.

Не підлягають зміні Тарифи на вже оплачені Замовником Послуги.

3.3.2 У разі, якщо Замовник упродовж 3 (трьох) років після останнього поповнення свого Електронного віртуального рахунку (балансу) не використає наявні там кошти, то після закінчення цього терміну весь залишок доступних (невикористаних) коштів на балансі такого аккаунта Замовника буде анульований.

3.3.3 Здійснювати вибірково, на свій розсуд перевірку текстів повідомлень, які відправляються Замовником Користувачам, на відповідність змісту таких повідомлень нормам законодавства України та умовам цих Правил.

3.3.4 Припинити надання Послуг Замовнику у випадку порушення Замовником умов, передбачених цими Правилами, Договором та / або додатками до Договору.

3.3.5 Отримати оплату за послуги згідно з умовами цих Правил та / або Договору.

3.3.6 Призупинити надання послуг без застосування до Виконавця штрафних санкцій на період планового або позапланового технічного обслуговування обладнання Виконавця або Операторів, яке використовується для надання послуг. Виконавець повідомляє про це Замовника за Основним засобом зв'язку або за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті Виконавця за 3 (три) календарних дні до початку запланованого технічного обслуговування обладнання; таке повідомлення повинно містити дати початку і закінчення обслуговування.

3.3.7 Відмовитися, без застосування до Виконавця штрафних санкцій, здійснювати передачу повідомлень, якщо такі повідомлення не відповідають або суперечать чинному законодавству України та / або положенням Правил / Договору або заблокувати передачу таких повідомлень або аккаунт Замовника. Блокування аккаунта Замовника здійснюється з негайним повідомленням про це Замовника за Основним засобу зв'язку. Розблокування здійснюється тільки за умови отримання впродовж 2 (двох) календарних днів з моменту блокування письмового пояснення від Замовника та / або усунення обставин, внаслідок яких було заблоковано надання послуг, та / або сплати штрафних санкцій у повному обсязі, і / або надання Замовником доказів відсутності з його боку порушень умов надання послуг.

3.3.8 Виконавець залишає за собою право час від часу без попереднього повідомлення Замовника вносити зміни в політику файлів Cookies.

3.3.9 Виконавець не несе відповідальності за зміст зовнішніх веб-сайтів.

3.3.10 Виконавець має право, без застосування до Виконавця штрафних санкцій, заблокувати доступ Замовника до Системи в разі використання останнім номера телефону, який йому не належить, і утримати із Замовника штраф у розмірі залишку грошових коштів на Електронному віртуальному рахунку Замовника на момент припинення надання послуг.

3.3.11 У разі отримання Виконавцем інформації про те, що Замовник:

3.3.12 Виконавець не зобов'язаний переглядати контент будь-якого виду, який використовується Замовником, а також виконавець має право (але не обов'язок) за власним бажанням відмовитися від розміщення або видалити будь-який контент, який використовується Замовником на Сайті Виконавця.

3.4. Замовник має право:

3.4.1 Отримувати послуги від Виконавця відповідно до умов цих Правил та / або Договору.

3.4.2 Самостійно визначати суму поповнення свого Електронного віртуального рахунку відповідно до п.п. 3.1.2 п. 3.1. Правил.

3.4.3 Через сайт Виконавця https://mobizon.ua отримувати інформацію про стан кожного переданого для відправлення Повідомлення.

3.4.4 В односторонньому порядку відмовитися від користування Послугою і, при необхідності, розірвати Договір за умови письмового повідомлення про це Виконавця на поштову адресу 03150, м.Київ-150, а/с 220, не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

3.4.5 Відмовитися від отримання Послуг через зміну їх вартості, яка відбулась відповідно до п.п. 3.3.1 п. 3.3. Правил.

3.4.6 Звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості послуг, що надаються.

4. Вартість послуг і порядок розрахунку

4.1 Замовник оплачує послуги згідно з Тарифами, розміщеними на Сайті Виконавця та / або зазначеними в Договорі.

4.2 Оплата послуг здійснюється Замовником на умовах попередньої оплати, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі рахунків-фактур, самостійно сформованих Замовником за допомогою Системи. Нарахування коштів на Електронний віртуальний рахунок Замовника відбувається після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.3 У разі, якщо Замовник, за умови попереднього узгодження з Виконавцем, отримав неоплачені послуги (овердрафт), він зобов'язаний оплатити такі послуги впродовж 10 (десяти) календарних днів з дня їх отримання.

4.4 Виконавець залишає за собою право вносити зміни в тарифну політику з подальшою публікацією нових Тарифів на Сайті. Про введення нових Тарифів Виконавець сповіщає Замовника, попередньо опублікувавши повідомлення про це на Сайті Виконавця за 7 (сім) календарних днів до дати зміни вартості передачі повідомлень. Датою вступу в силу нового Тарифного плану є дата його публікації на сайті Виконавця, якщо інше не обумовлено в повідомленні, попередньо опублікованому на Сайті Виконавця.

4.5 При реєстрації в Системі Замовнику на його Електронний віртуальний рахунок нараховується визначена Виконавцем і зазначена на сайті сума коштів, яка є власністю Виконавця і не повертаються у складі суми залишку на Електронному віртуальному рахунку Замовника.

4.6 Згідно з даними Правилами, Замовник оплачує всі відправлені SMS-повідомлення з використанням Системи згідно з Тарифами, зазначеним на Сайті Виконавця.

4.7 При здійсненні передачі повідомлень через телекомунікаційні мережі Операторів інших країн, тарифи змінюються в залежності від умов, що надаються цими Операторами.

5. Відповідальність Сторін і порядок вирішення спорів

5.1 Замовник самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в рамках використання Системи під обліковим записом Замовника, включаючи випадки добровільної передачі Замовником даних для доступу до облікового запису третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або угодами). При цьому всі дії в рамках використання Системи під обліковим записом Замовника вважаються зробленими самим Замовником.

5.2 Замовник самостійно несе відповідальність за безпеку обраного ним пароля. Пароль і ключ API є секретною інформацією, яку Замовник не повинен передавати стороннім особам, пересилати в поштових повідомленнях, месенджерах, публікувати на сайтах, включаючи форуми, системи спільної роботи з кодом та ін.

Технічна підтримка Виконавця ніколи не вимагає від Замовника передачі їй пароля, ключа API або будь-яких інших конфіденційних даних для вирішення яких би то не було завдань. У разі, якщо ключ API та / або пароль Замовника були скомпрометовані (сталася його / їх крадіжка, підбір, розголошення, і т.п.), Замовнику слід негайно змінити свій поточний пароль за допомогою Основного засобу зв’язку, а ключ API змінити в панелі управління особистого кабінету на сайті Виконавця, після чого новий ключ API використовувати для заміни старого в додатку Замовника (або додатках, якщо Замовник використовує один ключ у декількох додатках).

Відповідальність за надійність, безпеку і конфіденційність пароля та ключа API Замовника несе виключно сам Замовник. Виконавець не володіє зазначеними даними, не запитує їх у Замовника, не несе відповідальність за їх розголошення та не відшкодовує жодних збитків, які можуть виникнути / вже виникли внаслідок розголошення пароля і / або ключа API Замовника.

5.3 Замовник одноосібно несе відповідальність за невиконання вимог цих Правил, Договору та законодавства України про отримання згоди Користувача на отримання від Замовника повідомлень. У разі недотримання Замовником вимог п.3.2. цих Правил, Замовник погоджується, що Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, які викликані і / або можуть бути викликані діями Замовника.

5.4 Замовник несе повну відповідальність за збереження і нерозголошення ним відомостей про Користувачів, які стали йому відомі під час збирання і використання персональних даних користувачів. У разі розголошення цих відомостей з вини Замовника, він несе відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

5.5 Виконавець у будь-якому разі не несе відповідальності за зміст Повідомлень, що розсилаються Замовником з використанням Системи. Відповідальність за походження, зміст і достовірність інформації, що міститься в повідомленнях, а також за відповідність Повідомлень вимогам чинного законодавства України / міжнародного законодавства несе виключно Замовник.

5.6 Претензії Замовника до Послуг приймаються Виконавцем до розгляду в письмовому / електронному вигляді, які направляються Замовником на електронну адресу Виконавця support@mobizon.ua у строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Замовника становить не більше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів. Виконавець не відшкодовує упущену вигоду Замовника ні за яких обставин.

5.7 У разі пред'явлення Замовником обґрунтованої претензії про неможливість скористатися Послугою з вини Виконавця, Виконавець повертає отримані від Замовника кошти за вирахуванням вартості вже відправлених Повідомлень. Повернення залишку в розмірі невикористаних коштів з Електронного віртуального рахунку Замовника на момент повернення в цьому випадку проводиться в безготівковій формі шляхом перерахування їх на поточний рахунок Замовника. Повернення проводиться в 10 (десяти) -денний термін за наявності письмової заяви Замовника із зазначенням реквізитів, необхідних для повернення коштів. У разі відсутності такої заяви від Замовника, повернення коштів не відбувається.

5.8 У разі прострочення Замовником оплати наданих Виконавцем Послуг (якщо надані Послуги не були передплачені Замовником), Замовник виплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня, від вартості наданих, але не оплачених послуг за кожен день такої прострочення.

5.9 У разі прострочення Виконавцем строків надання послуг за цим Договором, Виконавець виплачує Замовнику штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується неустойка, від вартості несвоєчасно наданих послуг за кожен день такого прострочення, але не більше ніж за 2 (два ) місяця.

5.10 При отриманні Виконавцем письмового, усного чи іншого звернення / скарги / вимоги до змісту повідомлень, які були направлені Замовником з використанням Системи Виконавця, якщо таке звернення надійшло від Оператора, користувача або третіх зацікавлених осіб, Виконавець, за винятком випадків, передбачених законодавством України, негайно передає зазначене звернення / скаргу / вимогу Замовнику, який, в свою чергу, в термін не більше 2 (двох) робочих днів проводить перевірку обґрунтованості звернення і дає офіційну письмову відповідь Виконавцю з приводу цього звернення.

5.11 Виконавець має право блокувати доступ Замовника до Сайту, Системи і / або їх частин, у разі порушення Замовником умов, передбачених цими Правилами та / або Договором, та / або нормами чинного законодавства України.

5.12 Якщо факт порушення, про який йдеться в п. 5.11. цих Правил, буде підтверджений, Виконавець має право за своїм вибором:

5.13 Якщо інформація про факти порушень, визначених п. 5.11. цих Правил не підтверджується, то Виконавець негайно відновлює надання послуг Замовнику.

5.14 У разі порушення Замовником п.п. 3.2.2. - 3.2.6. п. 3.2. цих Правил, Виконавець має право припинити надання послуг в односторонньому порядку і стягнути з Замовника штраф у сумі 100 (сто) гривень за кожне Повідомлення, відправлене з порушенням п.п. 3.2.2 - 3.2.6. п. 3.2. цих Правил.

5.15 У разі виявлення порушення Замовником п.п. 3.2.7. п. 3.2. Правил, і / або нанесення шкоди з його вини, такі збитки Виконавця та / або користувачів, і / або Оператора, і / або третіх осіб, пов'язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Замовником в повному обсязі відповідно до чинного законодавства України.

5.16 При порушенні Замовником умов цих Правил та / або вимог чинного законодавства України та / або міжнародного законодавства Замовник самостійно і в повному обсязі несе відповідальність перед Виконавцем та / або третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням Системи, в тому числі, якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів Виконавця та / або третіх осіб.

5.17 У разі, якщо Виконавець буде втягнутий у судовий процес в якості відповідача у зв'язку з наданням Користувачам в повідомленнях недостовірної, конфіденційної інформації, інформації, отриманої Замовником на незаконних підставах, або інформації, що порушує права третіх осіб або поширення якої заборонено чинним законодавством України, Замовник повністю і беззаперечно погоджується, що Виконавець в даному випадку є неналежним відповідачем, він не може нести відповідальність за дії Замовника і повинен бути замінений на належного відповідача, яким в даному випадку є Замовник. Замовник несе відповідальність відповідно до положень цих Правил, Договору та чинного законодавства України.

5.18 При порушенні Замовником умов цих Правил, Договору та / або вимог чинного законодавства України, в результаті чого Виконавцю було завдано збитків та / або пред'явлені претензії / позови з боку користувачів, Операторів або третіх осіб, Замовник в повному обсязі відшкодовує Виконавцю всі збитки, завдані таким порушенням, в тому числі суму штрафних санкцій, сплачених Виконавцем за таке порушення на користь Оператора, і зобов'язується задовольнити претензії / позови користувачів, Операторів або третіх осіб власними силами / засобами і за свій рахунок.

5.19 Усі суперечки і розбіжності між Сторонами підлягають вирішенню шляхом перемовин. У разі недосягнення згоди в ході перемовин, або в разі, якщо одна зі сторін ухиляється від ведення перемовин, спори підлягають розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

5.20 Адміністрація сайту не несе відповідальності за всі наслідки, які виникли з вини Замовника.

6. Умови використання персональних даних

6.1 Приєднуючись до умов цих Правил, Замовник дає згоду на використання і автоматизовану обробку даних, як персональних, так і / або ідентифікують його, а також персональних даних суб'єктів, чиї персональні дані передаються / повідомляються в ході виконання зобов'язань згідно з цими Правилами, шляхом їх збору, отримання, систематизації, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення, а також будь-яких інших дій, пов'язаних з обробкою відповідних даних, а також на передачу їх третім особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України, зокрема, проте не обмежуючись, Законом України «Про захист персональних даних».

6.2 Сторони також підтверджують і гарантують, що кожна зі Сторін ознайомлена з правами суб'єктів персональних даних, передбачених Політикою конфіденційності та статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI 1 червня 2010 року (зі змінами та доповненнями), а також зобов'язуються дотримуватися всіх вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

7. Конфіденційність

7.1 Сторони виконують свої зобов'язання згідно з даними Правилами, на умовах гарантованої конфіденційності інформації, що стала доступною Сторонам у зв'язку з укладенням, виконанням та припиненням правовідносин між Сторонами згідно з даними Правилами та / або Договором.

Конфіденційною інформацією є вся інформація, що стосується цих Правил і / або Договору та операцій по ним, а також інформація, щодо якої Сторони вживають заходів щодо охорони її конфіденційності.

7.2 Сторони зобов'язуються зберігати в таємниці, не передавати третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і не використовувати недобросовісно інформацію, яка їм стала відома в процесі правовідносин, і несанкціоноване поширення якої може завдати збитків будь-якій із Сторін.

7.3 Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України за невиконання або неналежне виконання умов п.7.2. цих Правил. У разі розкриття однією із Сторін конфіденційної інформації про іншу Сторону або умовах Договору, в результаті чого інша Сторона зазнала збитків, Сторона, винна в розкритті конфіденційної інформації, зобов'язана відшкодувати потерпілій Стороні всі документально підтверджені збитки, понесені в результаті розкриття конфіденційної інформації, за винятком випадків, коли розкриття конфіденційної інформації було прямо передбачено нормами чинного законодавства України та / або в процесі судового або іншої правового захисту своїх прав та інтересів.

7.4 При виконанні умов цих Правил та / або Договору Сторони зобов'язуються всебічно сприяти одна одній при захисті своїх інтересів проти недобросовісних дій з боку третіх осіб.

8. Дія обставин непереборної сили

8.1 Жодна сторона не несе відповідальності за порушення Правил, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, зокрема, але не обмежуючись: ворожих атак, блокад, військових дій, заворушень, протиправних дій третіх осіб, пожеж, вибухів, тривалих перерв в роботі транспорту, актів органів державної / місцевої влади, заборон (обмежень) експорту / імпорту і т.д., а також обставин, викликаних винятковими погодними умовами і стихійним лихом, зокрема: епідемією, циклоном, ураганом, торнадо, повенями, землетрусами, посухою і т.д., а також іншими обставинами, які перебувають поза контролем Сторін і не могли бути передбачені і враховані Сторонами (далі - «форс-мажорні обставини»).

8.2 Сторона, яка знаходиться під дією форс-мажорних обставин, повинна повідомити про їх виникнення іншу Сторону впродовж 3 (трьох) календарних днів з моменту виникнення таких форс-мажорних обставин за допомогою Основного засобу зв'язку і / або на електронну адресу іншої Сторони.

8.3 Належним документальним підтвердженням дії форс-мажорних обставин є відповідний документ (сертифікат) Торгово-промислової палати України або іншого органу, уповноваженого видавати відповідні документальні підтвердження.

8.4 Після закінчення терміну дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка перебувала під дією таких обставин, повинна повідомити про закінчення цих обставин іншу Сторону впродовж 3 (трьох) календарних днів з моменту закінчення дії форс-мажорних обставин за допомогою Основного засобу зв'язку і / або на електронну адресу, і / або за телефонним номером.

8.5 У разі, якщо Сторони не дійшли згоди щодо терміну дії форс-мажорних обставин, Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини, на вимогу іншої Сторони повинна надати відповідний документ, що містить інформацію про тривалість форс-мажорних обставин. Даний документ Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна надати в оригіналі впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги від іншої Сторони.

8.6 У разі порушення вимог п.п. 8.2-8.5. цих Правил, Сторона, яка перебувала під дією форс-мажорних обставин, позбавляється права посилатися на форс-мажорні обставини, як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань за цими Правилами.

9. Термін дії правовідносин між Сторонами і порядок їх припинення

9.1 Правовідносини між Сторонами вважаються укладеними і набувають чинності з моменту реєстрації Замовника на Сайті і діють протягом одного календарного року з дати укладення. Термін дії правовідносин продовжується щоразу на один календарний рік, якщо жодна зі Сторін не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення терміну дії не повідомить іншу Сторону про намір припинити правовідносини. Правовідносини можуть припинятися також і за іншими підставами, вказаними в цих Правилах та / або Договорі.

9.2 Виконавець має право в односторонньому порядку достроково припинити правовідносини із Замовником у разі виявлення порушення останнім умов цих Правил та / або Договору, а також у разі несанкціонованого втручання Замовника в роботу Системи і / або нецільового використання Замовником Системи Виконавця.

9.3 Правовідносини можуть бути достроково розірвані в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення однією Стороною іншій письмового / електронного повідомлення про припинення правовідносин не менше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати припинення.

9.4 Після припинення правовідносин Виконавець зберігає в Системі персональні дані Замовника і його базу персональних даних Клієнтів протягом наступного 1 (одного) року. Після закінчення 1 (одного) року Виконавець знищує персональні дані Замовника, якщо під час припинення правовідносин Сторони не прийдуть до іншого рішення. Знищення персональних даних Замовника в цьому випадку не вимагає попереднього або наступного повідомлення про це Замовника.

9.5 Припинення правовідносин не звільняє Сторони від обов'язку виконання належним чином своїх зобов'язань за цими Правилами і повного погашення заборгованості між собою в разі її наявності за весь період до дати припинення правовідносин.

10. Інші умови

10.1 Порядок користування цими Правилами, їх виконання, а також всі інші питання, не врегульовані Правилами та / або Договором, вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України, зокрема, проте не обмежуючись, Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про рекламу» та відповідно до норм міжнародно-правових актів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

10.2 У разі, якщо будь-які умови або положення цих Правил та / або Договору будуть визнані недійсними або незаконними, всі інші умови і положення Правил або Договору залишаються незмінними і мають повну юридичну силу.

10.3 Ніщо в Правилах та / або Договорі не може розумітися як встановлення між Замовником та Виконавцем агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або інших відносин, прямо не передбачених Правилами та / або Договором.

10.4 Замовник підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цих Правил і безумовно приймає їх.

10.5 Договори про надання послуг і всі правовідносини, укладені раніше дати введення в силу поточної редакції Правил (далі - діючі договори), продовжують діяти в частинах, що не суперечать положенням поточній редакції Правил.

10.6 У разі небажання Замовника продовжувати правовідносини з Виконавцем згідно цих Правил, Замовник упродовж 5 (п'яти) календарних днів з дня повідомлення на Сайті Виконавця про введення в дію поточної редакції Правил повідомляє Виконавця про свою незгоду. У цьому випадку правовідносини із Замовником припиняються, починаючи з моменту повідомлення Замовником про незгоду. У разі відсутності надходження від Замовника повідомлення про незгоду з новими умовами надання послуг вважається, що Замовник повністю погодився з вимогами нової редакції Правил.

10.7 Положення цих Правил є обов'язковими для всіх раніше зареєстрованих Замовників.

11. Реквізити

Вимоги до змісту SMS-повідомлень

1. Загальні положення

Ці вимоги є обов'язковими до застосування при здійсненні розсилки SMS-повідомлень з використанням сервісу Mobizon.

Відповідно до ст. 8 Закону «Про рекламу» від 03.07.1996 р № 270/96-ВР (далі - Закон «Про рекламу») до розсилки не допускається недобросовісна, недостовірна реклама, реклама, яка містить інформацію або зображення, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми і т.д.

2. У тексті SMS-повідомлення забороняється:

 1. поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено законом;
 2. текст повідомлення не повинен призводити до паніки у суспільстві, спонукати фізичних осіб до агресії, а також до інших протиправних дій (бездіяльності);
 3. містити твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, які дискредитують товари інших осіб;
 4. надавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та / чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;
 5. наводити дискримінаційні твердження щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;
 6. використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності;
 7. рекламувати товари, які підлягають обов'язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії;
 8. відправляти дані фізичної особи або використовувати її ім'я без письмової згоди цієї особи;
 9. імітувати або копіювати текст, який застосовується в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;
 10. рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Реклама послуг, пов'язаних з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю повинна містити одне з двох попереджень: «Фонограма» / «Живий звук»;
 11. поширювати рекламу, яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності;
 12. поширювати рекламу про будівництво об'єкта житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, в тому числі в управління:
  • без наявності у замовника будівництва права власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується об'єкт реклами;
  • без наявності у замовника будівництва права на виконання будівельних робіт на конкретному об'єкті, що рекламується, отриманого відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
  • без наявності у суб'єкта господарювання, який здійснює будівництво об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з середніми (СС2) і значними (СС3) наслідками, ліцензії на здійснення господарської діяльності з будівництва відповідних об'єктів;
  • якщо залучення коштів фізичних і юридичних осіб (у тому числі в управління) для будівництва таких об'єктів здійснюється без дотримання вимог частини третьої статті 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність";
 13. поширювати рекламу послуг з ворожіння та гадання;
 14. розповсюджувачі реклами не можуть поширювати рекламу, якщо відповідно до законодавства види діяльності або товари, які рекламуються, підлягають обов'язковій сертифікації або їх виробництво чи реалізація вимагає наявності відповідних дозволів, ліцензій, а рекламодавець не надав розповсюджувачу реклами копії таких сертифіката, дозволу, ліцензії , засвідчених в установленому порядку.
 15. забороняється реклама електронного казино і Інтернет-казино.

3. Ліцензування:

Згідно ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015г. № 222-VIII ліцензуванню підлягають також такі види господарської діяльності:

 1. банківська діяльність, діяльність з надання фінансових послуг та діяльність з надання банкам послуг з інкасації;
 2. діяльність у галузі телебачення і радіомовлення, яка ліцензується відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";
 3. діяльність в сфері електроенергетики та діяльність у сфері використання ядерної енергії;
 4. освітня діяльність;
 5. виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим і зерновим дистилятом, біоетанолу, алкогольними напоями та тютюновими виробами, пальним, зберігання пального;
 6. надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації;
 7. будівництво об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з середніми (СС2) і значними (СС3) наслідками;
 8. виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів);
 9. виробництво і ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї;
 10. виробництво вибухових матеріалів промислового призначення;
 11. надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 12. виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;
 13. медична практика;
 14. діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;
 15. ветеринарна практика;
 16. випуск і проведення лотерей з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державні лотереї в Україні";
 17. діяльність на ринку азартних ігор;
 18. туроператорська діяльність;
 19. посередництво в працевлаштуванні за кордоном;
 20. промисловий вилов водних біоресурсів за межами юрисдикції України;
 21. культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розробка, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;
 22. діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації;
 23. перевезення пасажирів, небезпечних вантажів і небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним і повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
 24. зовнішньоекономічна діяльність відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність»;
 25. транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом;
 26. діяльність на ринку природного газу;
 27. централізоване водопостачання та централізоване водовідведення;
 28. виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
 29. охоронна діяльність;
 30. переробка побутових відходів;
 31. захоронення побутових відходів;
 32. виробництво ветеринарних препаратів.

4. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби:

Реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, заборонена в сервісі Mobizon.

5. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації:

Дозволена реклама тільки тих лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, до застосування в Україні; а також тих лікарських засобів, які відпускаються без рецепта лікаря та які не внесені центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я до переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування.

Забороняється реклама лікарських засобів, застосування та відпуск яких дозволені тільки за рецептом лікаря, а також внесених до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів; забороняється реклама допінгових речовин та / або методів для їх використання у спорті.

Реклама лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню. У рекламі лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється розміщення::

 1. відомостей, які можуть справляти враження, що за умови застосування лікарського засобу чи медичного виробу консультація з фахівцем не є необхідною;
 2. відомостей про те, що лікувальний ефект від застосування лікарського засобу чи медичного виробу є гарантованим;
 3. тверджень, які сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров'я через невикористання лікарських засобів, медичних виробів і медичних послуг, які рекламуються;
 4. тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються;
 5. посилань на лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів;
 6. порівнянь з іншими лікарськими засобами, медичними виробами, методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації з метою посилення рекламного ефекту;
 7. посилань на конкретні випадки вдалого застосування лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;
 8. рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, науковців, медичних закладів та організацій, щодо рекламованих товару чи послуги;
 9. спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них із рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії рекламованих товару чи послуги від окремих осіб;
 10. згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій;
 11. інформації, яка може вводити споживача в оману щодо складу, походження, ефективності, патентної захищеності товару, який рекламується.

У рекламі лікарських засобів забороняється розміщувати інформацію, яка дозволяє припустити, що лікарський засіб є харчовим, косметичним чи іншим споживчим товаром або що безпечність чи ефективність цього засобу обумовлена його природним походженням.

У рекламі товарів та методів, що не належать до лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також в рекламі харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок забороняється посилатися на те, що вони мають лікувальні властивості.

6. Реклама послуг народної медицини (цілительства):

Забороняється реклама проведення цілительства, а також реклама нових методів профілактики, діагностики, реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування.

Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері охорони здоров'я, і повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав.

7. Реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру:

Повинна містити інформацію про строки та місце проведення таких заходів і вказувати на інформаційне джерело, з якого можна отримати інформацію про умови та місце проведення цих заходів.

Інформація про будь-які зміни умов, місця та строків проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо повинна подаватися в такому самому порядку, в якому вона була поширена.

Законом України «Про державні лотереї в Україні» встановлено принцип державної монополії на запровадження лотерей, який полягає у забороні запровадження та проведення на території України будь-яких лотерей, крім державних, які проводяться операторами лотерей, що одержали право на їх проведення, в порядку, визначеному цим Законом.

Відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні» забороняється:

 1. організація, реклама, розповсюдження лотерей, що не має статус державних;
 2. поширення лотерей, організованих за межами України, включно з їх рекламою, а також участь в них; Зазначене правило не поширюється на міждержавні лотереї;
 3. організація і проведення ігор, участь в яких беруть особи, які перебувають за межами приміщення, де проводиться гра, якщо така гра не має статусу державної лотереї;
 4. організація і проведення ігор з накопичувальним (спільним) головним призом, якщо місце прийому плати за участь в грі знаходяться за межами одного приміщення і така гра не має статусу державної лотереї.

8. Реклама про знижку цін на продукцію, про розпродаж:

Повинна містити відомості про місце, дату початку і закінчення знижки цін на продукцію, розпродаж, а також про співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації товару. Інформація про ціни на товари, тарифи на послуги, наведені в рекламі, яка розміщується чи розповсюджується на території України, зазначається виключно у гривні.

9. Реклама зброї:

Реклама зброї до розміщення в сервісі Mobizon не допускається.

10. Реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо), пов'язаних із залученням коштів:

Реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо), пов'язаних із залученням коштів населення, або осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності спеціального дозволу, ліцензії, які підтверджують право на здійснення такого виду діяльності. Така реклама повинна містити номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, який видав цей дозвіл, ліцензію. Це положення не застосовується у випадках, коли дається тільки реклама знаку для товарів і послуг, назви особи (без реклами послуг). У рекламі таких послуг або осіб, які їх здійснюють, забороняється повідомляти розміри очікуваних дивідендів, а також інформацію про майбутні прибутки, крім фактично виплачених за результатами не менше одного року.

11. Реклама еротичного та неетичного змісту:

Не допускається реклама еротичних, порнографічних матеріалів, проституції, а також реклама, яка містить елементи жорстокості, насильства, цинізму, приниження людської честі та гідності.

12. Реклама об'єктів будівництва:

Реклама об'єктів будівництва з метою продажу житлових і нежитлових приміщень, в тому числі пов'язаних із залученням коштів населення, дозволяється лише за наявності ліцензії (дозволу) на здійснення будівельної діяльності та дозволу на виконання будівельних робіт на конкретному об'єкті, що рекламується. Така реклама повинна містити номер ліцензії (дозволу), дату її видачі та найменування органу, який видав ліцензію (дозвіл).

13. Реклама цінних паперів та фондового ринку:

Рекламою цінних паперів та фондового ринку визнається інформація рекламного характеру про:

 1. інститути спільного інвестування;
 2. цінні папери, які емітуються, і / або емісійні цінні папери, які перебувають (перебували) в обігу;
 3. товари і / або послуги, які пропонуються професійним учасником фондового ринку;
 4. товари і / або послуги, які пропонуються саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку;
 5. послуги уповноваженого рейтингового агентства.

Рекламодавцями реклами цінних паперів та фондового ринку можуть бути:

 1. щодо інститутів спільного інвестування - виключно корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами відповідного інвестиційного фонду;
 2. щодо цінних паперів, щодо яких здійснюється емісія, та / або емісійних цінних паперів, які перебувають (перебували) в обороті, - виключно емітент або власник зазначених цінних паперів, а також андеррайтер на підставі відповідного договору андеррайтингу, укладеного з емітентом;
 3. з цінних паперів, за якими здійснюється допуск до торгів на фондовій біржі, - особа, яка подає заявку на допуск до торгів на фондовій біржі, і фондова біржа, на якій такі цінні папери допускаються (допущені) до торгів;
 4. щодо товарів і / або послуг професійного учасника фондового ринку та його діяльності - виключно професійний учасник фондового ринку. Професійному учаснику фондового ринку забороняється рекламувати іншого професійного учасника фондового ринку;
 5. щодо товарів і / або послуг саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - виключно така саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку;
 6. щодо послуг уповноваженого рейтингового агентства - виключно таке уповноважене рейтингове агентство.

Не допускається поширення державними органами реклами цінних паперів та фондового ринку, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом державних цінних паперів і цінних паперів, які перебувають у державній власності. Не допускається поширення органами місцевого самоврядування реклами цінних паперів та фондового ринку, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом облігацій місцевих позик та цінних паперів, які перебувають у комунальній власності.

Реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску. Реклама інститутів спільного інвестування повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, які підтверджують право на здійснення діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, терміну діяльності інституту спільного інвестування.

Реклама товарів і / або послуг професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, які підтверджують право на здійснення відповідного виду діяльності на фондовому ринку, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та терміну дії, найменування органу, який видав ліцензію.

Реклама товарів і / або послуг саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку із зазначенням номера та дати видачі свідоцтва.

Реклама послуг уповноважених рейтингових агентств повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера та дати видачі свідоцтва. Інші відомості, які повинна містити реклама цінних паперів та фондового ринку, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.

14. Реклама і діти:

Забороняється реклама:

 1. зі згадуванням дітей, які споживають або використовують продукцію, призначену тільки для дорослих чи заборонену законом для придбання або споживання неповнолітніми;
 2. з інформацією, яка може підірвати авторитет батьків, опікунів, піклувальників, педагогів та довіру до них дітей;
 3. що містить заклики до дітей придбати продукцію або звернутися до третіх осіб з проханням зробити покупку;
 4. зі згадуванням справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв.

Реклама не повинна містити згадку дітей у небезпечних ситуаціях чи за обставин, імітація яких може завдати шкоди дітям або іншим особам, а також інформації, здатної викликати зневажливе ставлення дітей до небезпечних для здоров'я і життя ситуацій.

Реклама не повинна завдавати дітям моральної чи фізичної шкоди, викликати у них відчуття неповноцінності.

Реклама не повинна вказувати на можливість придбання рекламованого товару, розрахованого переважно на дітей, кожною сім'єю без урахування можливостей її бюджету.

Реклама не повинна створювати у дітей враження, що володіння продукцією, яка рекламується, дає їм перевагу над іншими дітьми.