Реєстрація

1. Загальні положення

1.1. ТОВ «МОБІЗОН» (далі — «Виконавець») надає можливість дієздатній фізичній особі, що приєдналась до цієї Угоди з власного інтересу або виступає від імені і в інтересах представленої ним юридичної особи (далі - Замовник) - використовувати сервіси сайту https://mobizon.ua (далі - Сайт) на умовах, викладених в теперішній угоді (далі - «Угода»). Ця Угода є публічною, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, її умови однакові для всіх споживачів.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, вважається, що Замовник приєднався до цієї Угоди і приймає всі умови цієї Угоди, Правил використання сайту та Вимог до змісту SMS-повідомлень в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень і зобов'язується їх дотримуватися в повному обсязі.

1.3. Відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України Угода набуває чинності після підтвердження Замовником згоди з його умовами шляхом здійснення Замовником платежу на оплату послуг Виконавця. Також Угода вважається прийнятою шляхом натискання Замовником кнопки «Приймаю умови Угоди користувача» при реєстрації на сайті Виконавця.

1.4. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

1.5. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди без будь-якого спеціального повідомлення. Такі зміни вступають в силу після закінчення 5 (п'яти) робочих днів з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. При незгоді Замовника з внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

2. Термінологія

2.1. Сайт – Сайт– це Вебсайт ТОВ «МОБІЗОН», розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://mobizon.ua.

2.2. Адміністрація сайту – особа, уповноважена Виконавцем на здійснення управління Сайтом, а також інших дій, пов'язаних з використанням Сайту.

2.3. Абонент — фізичні та \ або юридичні особи, з якими Оператор уклав договір про надання послуг бездротового телефонного зв'язку, а також особи, які користуються і оплачують послуги бездротового телефонного зв'язку без укладення письмового договору.

2.4. Оператор — це юридична особа - резидент України, який надає послуги бездротового телефонного зв'язку на комерційній основі і має відповідну ліцензію на надання таких послуг на території України.

2.5. Користувач — це споживач телекомунікаційних послуг будь-якого Оператора, який належним чином надав свою згоду на отримання повідомлень від Замовника.

2.6. Система — це програмно-апаратний комплекс послуг Виконавця, що надаються Замовнику Виконавцем за допомогою Сайту.

2.7. Електронний віртуальний рахунок — програмний додаток Системи, який дає можливість Замовнику відстежувати надходження і витрати внесених на особистий рахунок грошових коштів.

2.8. Логін – послідовність символів, що ідентифікує кожного Замовника серед інших користувачів Сайту.

2.9. Пароль – послідовність символів, відома тільки Замовнику, що зберігається на Сайті в зашифрованому вигляді та використовується для ідентифікації Замовника.

2.10. ID – унікальний цифровий ідентифікатор, який присвоюється Замовнику після реєстрації на сайті Виконавця.

2.11. SMS-повідомлення або Повідомлення – це сукупність систематизованих символів, яка формується Замовником і передається одержувачам (або абонентам), і складається з 160 символів при використанні латинського алфавіту (Latin 1 (ISO-8859-1) 7bit) або 70 символів при використанні кирилиці (UCS2 (ISO / IEC- 10646) 16-bit). У разі, якщо довжина тексту перевищує вказану вище кількість символів, то кожна наступна складова частина Повідомлень в цілях тарифікації вважається окремим повідомленням.

2.11.1 Національне Повідомлення – це Повідомлення, передача якого здійснюється від Замовника до Користувача Оператора України за допомогою Національного Альфанумеричного імені.

2.11.2 Міжнародне Повідомлення – це Повідомлення, передача якого здійснюється від Замовника до Користувача Оператора України за допомогою Міжнародного Альфанумеричного імені. Критерії віднесення Альфанумеричного імені до категорії Міжнародного Альфанумеричного імені вказані в п. 2.12. цієї Угоди.

2.12. Альфанумеричне ім'я – унікальне поєднання латинських букв і / або арабських чисел і / або символів. & - і символ пробілу (до 11 символів включно), яке обирається Замовником на його власний розсуд з внесених до списку операторів України Альфанумеричних імен та яке відображається в повідомленнях, переданих Користувачам, як номер відправника. Якщо Альфанумеричне ім'я Замовника належить до імен, які потрапляють під визначення міжнародних і / або визначено як міжнародне оператором, Виконавець має право автоматично здійснювати заміну такого Альфанумеричного імені на інше Альфанумеричне ім'я (якщо внесення зазначеного Замовником Альфаімені в список Міжнародних Альфаімен не узгоджене).

2.12.1 До категорії Національних Альфанумеричних імен не можуть бути віднесені Альфанумеричні імена, які відповідають наступним критеріям:
2.12.1.1 1 Альфанумеричні імена, використовувані міжнародними електронними платіжними системами, міжнародними електронними гаманцями, міжнародними платформами обробки електронних платежів, міжнародними соціальними мережами, міжнародними ОТТ- додатками, міжнародними ігровими Інтернет-сервісами, міжнародними сервісами електронної пошти і файлообмінними ресурсами.
2.12.1.2 Альфанумеричні імена, використовувані міжнародними сервісами online-бронювання, іноземними банками (виключаючи кредитно-фінансові та фінансові установи, які здійснюють свою діяльність на території України на підставі отриманої ліцензії) і іноземними авіакомпаніями.
2.12.1.3 Альфанумеричні імена, що складаються лише з цифр, за винятком цифрових Альфанумеричне імен, використовуваних українськими підприємствами і організаціями за попереднім погодженням з операторами (наприклад, комерційними банками, НБУ, державними і комунальними установами тощо).
2.12.1.4 Альфанумеричні імена, що складаються з символів / букв / цифр і т.п., які в своєму поєднанні не мають змісту і / або унеможливлюють ідентифікацію відправника.
2.12.1.5 Альфанумеричні імена з використанням загальних назв «SMS» і / або «Info» тощо.
2.12.1.6 Виявлено зв'язок Альфанумеричного імені з Web-ресурсом доменної зони іншої країни.
2.12.1.7 Альфанумеричні імена, повідомлення з презентацією яких спрямовуються через SMS-шлюзи.
2.12.1.8 Використовують в своєму написанні імена іноземних мобільних операторів.
2.12.1.9 Альфанумеричні імена, які визначені операторами як Міжнародні.

2.13. Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує особа, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти Угоду шляхом реєстрації на сайті Виконавця.

2.14. Спам – це будь-яке повідомлення, на отримання якого одержувач попередньо не давав згоду належним чином, незалежно від змісту такого повідомлення, і / або відповідне хоча б одному з таких критеріїв:

2.15. Cookies файли – невеликі ідентифікаційні файли, які завантажуються на термінальне обладнання Замовника (наприклад, комп'ютер або смартфон), коли Замовник отримує доступ до сайту Виконавця або пов'язаних з ним сайтах. Це дозволяє в подальшому розпізнавати пристрій, що використовується Замовником і зберігати деяку інформацію про переваги Замовника або його минулі дії.

2.16. Мультіреєстрація – реєстрація кількох профілів на одного Користувача.

2.17. Терміни, які не вказані в даному розділі, вживаються в тексті цього Договору, в значеннях відповідно до законодавства України.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Права та обов'язки Замовника.

3.1.1 Замовник має право самостійно визначати суму поповнення свого електронного віртуального рахунку.

3.1.2 Через сайт Виконавця одержувати інформацію про стан кожного переданого для відправлення повідомлення.

3.1.3 Замовник має право звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості послуг, що надаються.

3.1.4 При реєстрації Замовник самостійно обирає собі логін і пароль для доступу до облікового запису.

3.1.5 Замовник зобов'язаний при використанні Системи дотримуватися вимог законодавства України, в тому числі положення законодавства, що регулює питання охорони авторських та інших прав на об'єкти інтелектуальної власності, охорони прав особистості, релігійних і громадських переконань, національної гідності, що діють на території України; вимоги законодавства інших країн, а також норми міжнародного права і використовувати Сервіс виключно для передачі інформації користувачам, які дали відповідну згоду на її отримання.

3.1.6 Замовник зобов'язується не присвоювати в якості адреси відправника назву будь-якої юридичної структури (оператора мобільного зв'язку, банківських, страхових структур, державних і урядових установ та інше), до якої замовник не має відношення, за винятком випадків, коли правомірність використання подібної адреси відправника документально підтверджена самою юридичною структурою.

3.1.7 Замовник зобов'язується не використовувати Сервіс Виконавця для:

А також Замовник зобов'язується не сприяти можливим спробам подібного використання Сервісу Виконавця третіми особами.

3.1.8 Замовник зобов'язується дотримуватися Вимог до змісту SMS-повідомлень, які описані в цій угоді.

3.1.9 В обов'язковому порядку попередньо отримати від користувача, на телефон якого планується відправлення SMS-повідомлень з інформацією Замовника, згоду на отримання таких повідомлень. Підтвердженням згоди користувача на отримання Повідомлень від Замовника є письмова згода, надана Користувачем Замовнику відповідно до чинного законодавства України, і яка містить прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та особистий підпис користувача, а також дату отримання згоди.

3.1.10 Повідомити Користувача – одержувача SMS-повідомлення про можливість і спосіб, за допомогою якого Користувач, якому адресовано SMS-повідомлення, може відмовитися від подальшого отримання SMS-повідомлень, переданих з використанням Системи. Для можливості здійсненням Користувачем відмови від отримання повідомлень і для розгляду скарг, питань і претензій, які виникають у користувачів в зв'язку з отриманням Повідомлень від Замовника в рамках цього Договору, Замовник зобов'язується включити в кожне SMS-повідомлення, що відправляється Користувачеві, назву компанії Замовника (або особи, яку представляє Замовник) і Номер телефонної лінії сервісного обслуговування Замовника.

3.1.11 Замовник повинен попередньо письмово узгодити текст повідомлень з Виконавцем, якщо такі повідомлення мають ознаки або містять інформацію рекламного характеру про лотереї / розіграші / вікторини, медичні послуги та медичні препарати, харчові добавки, дієтичні добавки, про громадські та політичні організації, партії, рухи і течії, релігійні організації, конфесії, течії і установи, інформацію про товари або послуги, які підлягають обов'язковому ліцензуванню / сертифікації, або інформацію, що стосується неповнолітніх або конфіденційну інформацію про особу без її згоди на поширення такої інформації, або таку, що надається у вигляді перехресного посилання (під перехресним посиланням слід розуміти надання інформації, джерелом якої не є Замовник або інформації, зміст якої не відповідає тематиці Повідомлень та / або не відповідає темі / торговій марці Замовника, та інше).

3.1.12 Замовник зобов'язується не відправляти повідомлення, що містять інформацію і / або мають ознаки реклами / інформації про алкогольну, тютюнову продукцію, знаки для товарів і послуг, інші об'єкти прав інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби; релігійну агітацію; нецензурні слова (лайка); ознаки недостовірної, конфіденційної інформації; інформації, яка була отримана Замовником злочинним шляхом та / або яка порушує авторські або суміжні права третіх осіб; інформацію еротичного та / або порнографічного характеру; інформацію, яка суперечить вимогам суспільної моралі; інформацію, що порушує основи державності і конституційного ладу і / або іншу інформацію, поширення якої заборонено чинним законодавством України. Послуги, які надаються (надавалися) Виконавцем в рамках цього Договору забороняється використовувати в цілях, які носять політичний характер, в тому числі, але не обмежуючись, пов'язані з опитуванням, збором або поширенням інформації на політичну тематику і агітаційного характеру.

3.1.13 Замовник зобов'язується не відправляти Повідомлення для користувачів будь-якого Оператора, в яких міститься реклама телекомунікаційних послуг або інформація, що заохочує використання телекомунікаційних послуг інших операторів, крім тих, Користувачам яких така інформація направляється, або міститься реклама, або інформація, що заохочує до співпраці з третіми особами з надання послуг організації передачі повідомлень.

3.1.14 Замовник зобов'язаний не допускати дій, які можуть перешкоджати безпечній експлуатації Системи, її безперебійній роботі, захисту інформаційної безпеки, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим споживачам. Заборонено розсилки SMS-повідомлень, що містять віруси та / або програмне забезпечення та / або елементи програмного забезпечення, які шкодять / можуть пошкодити функціонуванню мобільних пристроїв користувачів і / або телекомунікаційній мережі Оператора та / або системі або обладнанню Виконавця та / або містять посилання на електронні сторінки , що містять віруси та / або заборонено або шкідливе програмне забезпечення та / або елементи забороненого або шкідливого програмного забезпечення тощо.

3.1.15 Замовник протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання відповідного запиту від Виконавця, зобов'язується надавати на узгодження текст Повідомлення, з метою аналізу відповідності його форми, змісту і тематики з чинним законодавством України та положеннями цього Договору. У разі, якщо його форма, зміст або тематика суперечить законодавству або положенням цього Договору, або Замовник не надає текст Повідомлення на узгодження, Виконавець має право відмовитися здійснювати (або заблокувати) передачу таких повідомлень без застосування до Виконавця штрафних санкцій.

3.1.16 Власником бази даних телефонних номерів абонентів, які вносяться в систему Замовником, є Замовник. У разі пред'явлення Абонентами скарг / претензій / позовів до виконавця або Оператору з приводу отриманих Повідомлень, відповідальність несе Замовник.

3.1.17Замовник зобов'язується самостійно здійснювати контроль коштів на особистому Електронному віртуальному рахунку і самостійно визначати суму поповнення даного рахунку.

3.1.18 Замовник зобов'язується в повному обсязі оплачувати надані йому послуги Виконавця, а також зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифи на Сайті Виконавця.

3.1.19 Замовник зобов'язаний здійснювати відправку SMS-повідомлень виключно в період з 9.00 до 20.00 в робочі дні та з 11.00 до 18.00 в неробочі та святкові дні.
Дане обмеження не застосовується при відправці повідомлень про підтвердження банківських операцій (зняття коштів, поповнення рахунків та інші), реєстрації на Інтернет-сайті, повідомлень від служб таксі та інші цілодобові сервісні повідомлення, попередньо узгоджені Замовником з Виконавцем.

3.1.20 Замовник дає свою згоду на отримання повідомлень про надання Послуг по електронній пошті (email) і через служби коротких повідомлень (SMS).

3.1.21 Замовник дає свою згоду на використання сайтом Виконавця файлів Cookies. Замовник має право відмовитися від використання файлів Cookies, проте продовжуючи використовувати сайт Виконавця, Замовник автоматично погоджується на використання файлів Cookies.

3.1.22 Замовник зобов'язується під час реєстрації на Сайті Виконавця вказати номер мобільного телефону, як основний спосіб зв'язку з ним і не використовувати номер телефону, який йому не належить.

3.1.23 Замовник згоден з тим, що повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням контенту, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності цього контенту.

3.1.24 Замовник зобов'язаний не здійснювати шахрайських дій за допомогою системи і / або щодо системи Виконавця в будь-якій формі.

3.2. Права і обов'язки Виконавця.

3.2.1 Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги в рамках наданого на Сайті виконавця сервісу, а також можливість формувати за допомогою Системи рахунок-фактуру для оплати Послуг відповідно до діючих Тарифів, які вказані на сайті Виконавця.

3.2.2 Виконавець надає Замовнику можливість контролю над наступною інформацією:

Можливість контролю над даною інформацією забезпечується Виконавцем за допомогою логіна доступу до Електронного віртуального рахунку Замовника, введеного ним при реєстрації на сайті Виконавця.

3.2.3 Виконавець може змінити в односторонньому порядку Тариф, що застосовується і дійсні Правила надання послуг.

3.2.4 Виконавець має право призупинити надання послуг без будь-якої компенсації з його боку на період планового або позапланового технічного обслуговування обладнання Виконавця або операторів. Про плановане технічне обслуговування Виконавець повідомляє Замовника за 3 (три) календарних дні до початку такого обслуговування.

3.2.5 Виконавець не несе відповідальності і не гарантує доставку повідомлень для користувачів у випадках, коли:

3.2.6 Виконавець має право відмовитися без застосування будь-якої компенсації з його боку здійснювати передачу повідомлень, якщо такі повідомлення не відповідають або суперечать чинному законодавству України та / або умовами Угоди.

3.2.7 Виконавець має право тимчасово або повністю припинити надання послуг Замовнику і вимагати письмових пояснень від Замовника в разі ненадання на вимогу на узгодження тексту повідомлення з метою аналізу відповідності його умов розсилки, форми, змісту і тематики з чинним законодавством України та положеннями цієї Угоди.

3.2.8 Виконавець залишає за собою право час від часу, без попереднього повідомлення, вносити зміни в політику файлів Cookies.

3.2.9 Виконавець не несе відповідальності за зміст зовнішніх сайтів.

3.2.10 Виконавець має право без застосування до Виконавця штрафних санкцій заблокувати доступ Замовника до системи в разі використання останнім номера телефону, який йому не належить, і утримати із Замовника штраф у розмірі залишку грошових коштів на Електронному віртуальному рахунку Замовника на момент припинення надання Послуг.

3.2.11 Виконавець не зобов'язаний переглядати контент будь-якого виду, який використовується Замовником, а також виконавець має право (але не обов'язок) на свій розсуд відмовити в розміщенні або видалити будь-який контент, який використовується Замовником на Сайті Виконавця.

3.2.12. При отриманні Виконавцем інформації про те, що Замовник:

Виконавець без застосування до Виконавця штрафних санкцій, без попередження Замовника блокує його доступ до аккаунту. Доступ до аккаунту Замовника може бути відновлений Виконавцем після перевірки і усунення зазначених порушень у використанні сервісу, а також після письмового повідомлення Замовником про результат усунення порушень.

4. Вартість послуг і порядок розрахунку

4.1. Замовник оплачує послуги згідно з тарифами, розміщеними на Сайті Виконавця.

4.2. Оплата послуг здійснюється Замовником на умовах попередньої оплати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі рахунків-фактур, самостійно сформованих Замовником за допомогою Системи.

4.3. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в тарифну політику з подальшою публікацією нових тарифів на Сайті. Про введення нових тарифів Виконавець сповіщає Замовника, попередньо опублікувавши повідомлення про це на Сайті Виконавця за 7 (сім) календарних днів до дати зміни вартості передачі Повідомлень для користувачів операторів України. Датою вступу в силу нового Тарифного плану є дата його опублікування на сайті Виконавця, якщо інше не обумовлено в повідомленні, попередньо опублікованому на Сайті Виконавця.

4.4. При реєстрації Замовнику на його Електронний віртуальний рахунок нараховується визначена Виконавцем на сайті сума, яка є власністю Виконавця і в жодному разі не повертається, в тому числі в складі суми залишку на Електронному віртуальному рахунку Замовника.

4.5. За цією Угодою Замовник оплачує всі відправлені SMS-повідомлення з використанням Системи згідно з Тарифами, зазначеним на Сайті Виконавця.

4.6. При здійсненні передачі Повідомлень через телекомунікаційні мережі Операторів інших країн тарифи змінюються в залежності від умов, що надаються цими Операторами.

5. Відповідальність

5.1. Замовник самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в рамках або з використанням Сервісу під обліковим записом Замовника, включаючи випадки добровільної передачі Замовником даних для доступу до облікового запису третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або угодами). При цьому всі дії в рамках або з використанням Сервісу під обліковим записом Замовника вважаються зробленими самим Замовником.

5.2. Замовник самостійно несе відповідальність за безпеку обраного ним пароля, а також самостійно забезпечує збереження і конфіденційність свого пароля.

5.3. Відповідальність за походження, зміст і достовірність інформації, яка розміщується Замовником з використанням Сервісу, а також за відповідність такої інформації вимогам чинного законодавства України, міжнародного законодавства несе виключно Замовник.

5.4. При порушенні Замовником умов цієї Угоди та / або вимог чинного законодавства України, та / або міжнародного законодавства, Замовник самостійно і в повному обсязі несе відповідальність перед Виконавцем і \ або третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням Сервісу, в тому числі, якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів Виконавця і \ або третіх осіб.

5.5. Виконавець має право блокувати доступ Замовника до Сайту, Сервісу або їх частин, у разі порушення Замовником умов, передбачених Угодою та / або в разі порушення чинного законодавства України.

5.6. Якщо факт порушення не підтверджений у результаті внутрішнього розслідування із залученням Замовника, то Виконавець відновлює надання послуг.

5.7. У разі порушення Замовником п.п. 3.1.9.-3.1.13. п. 3.1. цих Правил, Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг і стягнути з Замовника штраф у сумі 100 (сто) гривень за кожне Повідомлення, відправлене з порушенням п.п. 3.1.9 - 3.1.13. п. 3.1. Договору.

5.8. У разі виявлення порушення п.п. 3.1.14. п. 3.1. Договору, яке сталося з вини Замовника, і нанесення збитку з його вини, що спричинило збитки Виконавця, пов'язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Замовником в повному обсязі, згідно з чинним законодавством України.

5.9. У разі, якщо Виконавець буде втягнутий в судовий процес в якості відповідача в зв'язку з наданням Користувачам в повідомленнях недостовірної, конфіденційної інформації, інформації, отриманої Замовником на незаконних підставах, або інформації, що порушує права третіх осіб або поширення якої заборонено чинним законодавством України, Виконавець повинен бути визнаний неналежним відповідачем. Належним відповідачем у цьому випадку повинен бути визнаний Замовник. Замовник несе відповідальність відповідно до положень цих Правил і чинного законодавства України.

5.10.При порушенні Замовником умов цього Договору та / або вимог чинного законодавства України, в результаті чого Виконавцю було завдано збитків та / або пред'явлені претензії / позови з боку користувачів, операторів та / або третіх осіб, Замовник в повному обсязі відшкодовує Виконавцю всі збитки, завдані таким порушенням, в тому числі суму штрафних санкцій, сплачених Виконавцем за таке порушення на користь Оператора і зобов'язується задовольнити претензії / позови користувачів, операторів та / або третіх осіб власними силами / засобами і за свій рахунок.

5.11. Забороняється реєструвати одним користувачем більше одного акаунта (мультіреєстрація), крім випадків, обговорених з Адміністрацією сайту і з її дозволу. Також забороняється реєстрація двійника вже існуючого облікового запису.
При виявленні самовільної мультіреєстраціі, всі акаунти, що мають відношення до такої реєстрації, будуть негайно заблоковані.

5.12. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за всі наслідки, що виникли внаслідок порушення Замовником даної Угоди.

5.13. Всі суперечки між сторонами підлягають вирішенню шляхом перемовин. У разі недосягнення згоди шляхом перемовин, вони розглядаються в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

6. Умови використання персональних даних

6.1. Приєднуючись до умов цієї Угоди, Замовник дає згоду на використання і автоматизовану обробку даних, як персональних, так і / або тих, що ідентифікують, а також персональних даних суб'єктів, чиї персональні дані передаються / повідомляються в ході виконання зобов'язань за цією Угодою, шляхом їх збору, отримання , систематизації, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення, а також будь-яких інших дій, пов'язаних з обробкою відповідних даних, а також на передачу їх третім особам, якщо це не суперечить Закону «Про захист персональних даних».

6.2. Сторони також підтверджують і гарантують, що кожна зі Сторін ознайомлена з правами суб'єктів персональних даних, передбачених ст. 8 Закону «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р А також беруть зобов'язання дотримуватися всіх вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

7. Конфіденційність

7.1. Сторони здійснюють діяльність в рамках Угоди на умовах гарантованої конфіденційності інформації, що стала доступною Сторонам у зв'язку з укладенням, виконанням та припиненням цієї Угоди. Конфіденційною інформацією вважається вся інформація в рамках Угоди і операцій по ній, а також інформація, стосовно якої Сторони вживають заходів щодо охорони її конфіденційності.

7.2. Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України за невиконання або неналежне виконання умов п.7.1 розділу 7 цієї Угоди.

7.3. При виконанні умов цієї Угоди Сторони зобов'язуються всебічно сприяти один одному при захисті своїх інтересів проти недобросовісних дій з боку третіх осіб.

8. Дія обставин непереборної сили

8.1. Жодна Сторона не несе відповідальності за порушення Угоди, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, а саме: загрози війни, збройного конфлікту або серйозної загрози такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, діями іноземного ворога, загальною військової мобілізацією, військовими діями, оголошену та неоголошену війну, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, заворушення, вторгнення, блокади, революції, заколоти, повстання, масових заворушень, введення комендантської години, експропріації, примусового вилучення, захоплення підприємств, реквізиції, публічної демонстрації, страйки, аварії, протиправні дій третіх осіб, пожежі, вибухи, тривалих перерв в роботі транспорту, регламентованого умовами відповідних рішень і актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборони (обмеження) експорту / імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідеміями, сильними штормами, циклонами, ураганами, торнадо , повенями, нагромадженням снігу, ожеледицею, градом, заморозками, замерзанням моря, проток, портів, перевалів, землетрусом, блискавкою, пожежею, посухою, просіданням і зрушенням грунту, іншими стихійними лихами та інше., і іншими обставинами, які перебувають поза контролем Сторін і не могли бути передбачені Сторонами (далі - «форс-мажорні обставини»).

8.2. Сторона, яка знаходиться під дією форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити про їх виникнення іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виникнення таких форс-мажорних обставин.

8.3. Після закінчення терміну дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка перебувала під дією таких обставин, повинна повідомити про закінчення цих обставин іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту закінчення дії форс-мажорних обставин.

9. Термін дії Угоди та порядок її розірвання

9.1. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту реєстрації Замовника на Сайті і діє протягом одного календарного року з дати укладення. Термін дії Угоди продовжується щоразу на один календарний рік, якщо жодна зі сторін не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення терміну дії Угоди письмово не повідомить іншу сторону про припинення Угоди.

9.2. Виконавець має право в односторонньому порядку достроково розірвати Угоду в разі виявлення порушення умов цієї Угоди, а також в разі несанкціонованого втручання Замовника в роботу Системи і / або нецільового використання Замовником Системи Виконавця.

9.3. Угода може бути достроково розірвана в односторонньому порядку будь-якою зі сторін шляхом направлення однією стороною іншій письмового повідомлення про розірвання цієї Угоди не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Угоди.

10. Інші умови

10.1. Дана Угода, порядок її укладення і виконання, а також всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з нею, не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством України.

10.2. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

10.3. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Замовником та Виконавцем агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

10.4. Замовник підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.

10.5. Положення цієї Угоди є обов'язковими для всіх раніше зареєстрованих Замовників.

11. Реквізити

Вимоги до змісту SMS-повідомлень

1. Загальні положення

Ці вимоги є обов'язковими до застосування при здійсненні розсилки рекламних SMS-повідомлень з використанням сервісу Mobizon.
Відповідно до ст. 8 Закону «Про рекламу» від 03.07.1996 р № 270/96-ВР (далі - Закон «Про рекламу») до розсилки не допускається недобросовісна, недостовірна реклама, реклама, яка містить інформацію або зображення, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми тощо.

2. У тексті SMS-повідомлення забороняється:

 1. поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено законом;
 2. текст повідомлення не повинен порушувати паніку в суспільстві, спонукати фізичних осіб до агресії, а також до іншої протиправної дії (бездіяльності);
 3. вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;
 4. надавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та / чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;
 5. наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;
 6. використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності;
 7. рекламувати товари, які підлягають обов'язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії;
 8. розміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без письмової згоди цієї особи;
 9. імітувати або копіювати текст, який застосовується в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;
 10. рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Реклама послуг, пов'язаних з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю повинна містити одне з двох попереджень: «Фонограма» / «Живий звук». Ця інформація повинна займати не менше 5 відсотків загальної площі обсягу всієї реклами;
 11. поширювати рекламу, яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності;
 12. розповсюджувати рекламу про будівництво житлового будинку з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, в тому числі в управління, без набуття / отримання суб'єктами господарської діяльності, які здійснюють його будівництво чи інвестування та / або фінансування, відповідно права власності або користування земельною ділянкою , ліцензії на здійснення будівельної діяльності, дозволу на виконання будівельних робіт або дозволу / ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується;
 13. розповсюджувати рекламу послуг з ворожіння та гадання;
 14. розповсюджувачі реклами не можуть поширювати рекламу, якщо відповідно до законодавства види діяльності або товари, які рекламуються, підлягають обов'язковій сертифікації або їх виробництво чи реалізація вимагає наявності відповідних дозволів, ліцензій, а рекламодавець не надав розповсюджувачу реклами копії таких сертифіката, дозволи, ліцензії, засвідчені в установленому порядку.
 15. забороняється реклама електронного казино і Інтернет-казино.

3. Ліцензування:

Відповідно до ст.9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-III ліцензуванню підлягають також такі види господарської діяльності:
 1. банківська діяльність;
 2. професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 3. діяльність з надання фінансових послуг;
 4. зовнішньоекономічна діяльність;
 5. діяльність у сфері телебачення і радіомовлення;
 6. діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;
 7. діяльність у сфері освіти;
 8. виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
 9. діяльність у сфері телекомунікацій;
 10. будівельна діяльність;
 11. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом.

Також згідно із законами України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 р № 60/95-ВР, «Про лікарські засоби» та «Про охоронну діяльність» від 04.04.1996 р № 123/96-ВР підлягає ліцензуванню, з урахуванням особливостей, господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, а також охоронна діяльність.

4. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби:

Реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, заборонена в сервісі Mobizon.

5. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації:

Дозволена реклама тільки тих лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, до застосування в Україні; а також тих лікарських засобів, які відпускаються без рецепта лікаря та які не внесені центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я до переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування.
Забороняється реклама лікарських засобів, застосування та відпуск яких дозволені тільки за рецептом лікаря, а також внесених до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів; забороняється реклама допінгових речовин та / або методів для їх використання у спорті.
Реклама лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна містити:

 1. об'єктивну інформацію про лікарський засіб, медичний виріб, метод профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та здійснюватися так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою, а рекламований товар є лікарським засобом, медичним виробом, методом профілактики, діагностики, лікування, реабілітації;
 2. вимога про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу чи медичного виробу;
 3. рекомендацію щодо обов'язкового ознайомлення з інструкцією на лікарський засіб;
 4. текст попередження такого змісту: «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я», яке займає не менше 15 відсотків площі всієї реклами.

Реклама лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.
У рекламі лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється розміщення:

 1. відомостей, які можуть справляти враження, що за умови застосування лікарського засобу чи медичного виробу консультація з фахівцем не є необхідною;
 2. відомостей про те, що лікувальний ефект від застосування лікарського засобу чи медичного виробу є гарантованим;
 3. тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров'я через невикористання лікарських засобів, медичних виробів і медичних послуг, які рекламуються;
 4. тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються;
 5. посилань на лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів;
 6. порівнянь з іншими лікарськими засобами, медичними виробами, методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації з метою посилення рекламного ефекту;
 7. посилань на конкретні випадки вдалого застосування лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;
 8. рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, науковців, медичних закладів та організацій щодо рекламованих товару чи послуги;
 9. спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них із рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії рекламованих товару чи послуги від окремих осіб;
 10. згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій;
 11. інформації, що може вводити споживача в оману щодо складу, походження, ефективності, патентної захищеності товару, який рекламується.

У рекламі лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації за участю лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.
У рекламі лікарських засобів забороняється розміщувати інформацію, яка дозволяє припустити, що лікарський засіб є харчовим, косметичним чи іншим споживчим товаром або що безпечність чи ефективність цього засобу обумовлена його природним походженням.
У рекламі товарів та методів, що не належать до лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також в рекламі харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок забороняється посилатися на те, що вони мають лікувальні властивості.

6. Реклама послуг народної медицини (цілительства):

Забороняється реклама проведення цілительства на масову аудиторію, а також реклама нових методів профілактики, діагностики, реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування.
Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері охорони здоров'я, і повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав.

7. Реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру:

Повинна містити інформацію про строки та місце проведення таких заходів і вказувати на інформаційне джерело, з якого можна отримати інформацію про умови та місце проведення цих заходів.
Інформація про будь-які зміни умов, місця та строків проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо повинна подаватися в такому самому порядку, в якому вона була поширена.
Законом України «Про державні лотереї в Україні» встановлено принцип державної монополії на запровадження лотерей, який полягає у забороні запровадження та проведення на території України будь-яких лотерей, крім державних, які проводяться операторами лотерей, що одержали право на їх проведення, в порядку, визначеному цим Законом.

Відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні» забороняється:
1) організація, реклама, розповсюдження лотерей, що не має статус державних;
2) поширення лотерей, організованих за межами України, включно з їх рекламою, а також участь в них;
3) організація і проведення ігор, участь в яких беруть особи, які перебувають за межами приміщення, де проводиться гра, якщо така гра не має статусу державної лотереї;
4) організація і проведення ігор з накопичувальним (спільним) головним призом, якщо місце прийому плати за участь в грі знаходиться за межами одного приміщення і така гра не має статусу державної лотереї.

8. Реклама про знижку цін на продукцію, про розпродаж:

Повинна містити відомості про місце, дату початку і закінчення знижки цін на продукцію, розпродаж, а також про співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації товару. Інформація про ціни на товари, тарифи на послуги, наведені в рекламі, яка розміщується чи розповсюджується на території України, зазначається виключно у гривні.

9. Реклама зброї:

Реклама зброї до розміщення в сервісі Mobizon не допускається.

10. Реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо):

Реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо), пов'язаних із залученням коштів населення, або осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності спеціального дозволу, ліцензії, які підтверджують право на здійснення такого виду діяльності. Така реклама повинна містити номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, який видав цей дозвіл, ліцензію. Це положення не застосовується у випадках, коли дається тільки реклама знака для товарів і послуг, назви особи (без реклами послуг). У рекламі таких послуг або осіб, які їх здійснюють, забороняється повідомляти розміри очікуваних дивідендів, а також інформацію про майбутній прибуток, крім фактично виплачених за результатами не менше одного року.

11. Реклама еротичного змісту:

Не допускається реклама еротичних, порнографічних матеріалів, проституції, а також реклама, яка містить елементи жорстокості, насильства, цинізму, приниження людської честі та гідності.

12. Реклама послуг, що надаються з використанням електрозв'язку:

Реклама послуг, що надаються з використанням електрозв'язку, в тому числі телефонного, при її поширенні повинна містити точну інформацію про:

 1. зміст рекламованої послуги;
 2. вартість рекламованої послуги;
 3. вікові та інші обмеження, встановлені законодавством і виробником послуги щодо кола споживачів рекламованої послуги;
 4. платне або безкоштовне використання каналу телефонного зв'язку при наданні рекламованої послуги і вартість однієї хвилини телефонного зв'язку при отриманні послуги у відповідному регіоні;
 5. повне ім'я, найменування, адресу особи, що надає послугу.

Зазначена інформація повинна наводитися шрифтом не менше половини розміру шрифту, яким подано номер телефону, який використовується при наданні рекламної послуги.

13. Реклама послуг з працевлаштування:

Згідно ст. 24-1 Закону «Про рекламу» забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) вказувати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, які надають перевагу жіночій або чоловічій статі, представникам певної раси, кольору шкіри (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі), щодо політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших об'єднаннях громадян, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Текст реклами про діяльність суб'єкта господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, повинен містити примітку, що отримувати від громадян, яким надані послуги з пошуку роботи та сприяння в працевлаштуванні, інші пов'язані з цим послуги, гонорари, комісійні або інші винагороди забороняється.

14. Реклама об'єктів будівництва:

Реклама об'єктів будівництва з метою продажу житлових і нежитлових приміщень, в тому числі пов'язаних із залученням коштів населення, дозволяється лише за наявності ліцензії (дозволу) на здійснення будівельної діяльності та дозволу на виконання будівельних робіт на конкретному об'єкті, що рекламується. Така реклама повинна містити номер ліцензії (дозволу), дату її видачі та найменування органу, який видав ліцензію (дозвіл).

15. Реклама цінних паперів та фондового ринку:

Інформація рекламного характеру про:
1) інститути спільного інвестування;
2) цінні папери, які емітуються, і / або емісійні цінні папери, які перебувають (перебували) в обігу;
3) товари і / або послуги, які пропонуються професійним учасником фондового ринку;
4) товари і / або послуги, які пропонуються саморегульованою організацією професійних учасників фондового ринку;
5) послуги уповноваженого рейтингового агентства.

Рекламодавцями реклами цінних паперів та фондового ринку можуть бути:
1) стосовно інститутів спільного інвестування - виключно корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами відповідного інвестиційного фонду;
2) стосовно цінних паперів, щодо яких здійснюється емісія, та / або емісійних цінних паперів, які перебувають (перебували) в обороті, - виключно емітент або власник зазначених цінних паперів, а також андеррайтер на підставі відповідного договору андеррайтингу, укладеного з емітентом;
3) стосовно товарів і / або послуг професійного учасника фондового ринку та його діяльності - виключно професійний учасник фондового ринку. Професійному учаснику фондового ринку забороняється рекламувати іншого професійного учасника фондового ринку;
4) стосовно товарів і / або послуг саморегульованої організації професійних учасників фондового ринку - виключно така саморегульована організація професійних учасників фондового ринку;
5) стосовно послуг уповноваженого рейтингового агентства - виключно таке саме уповноважене рейтингове агентство.

Не допускається поширення державними органами реклами цінних паперів та фондового ринку, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом державних цінних паперів і цінних паперів, які перебувають у державній власності. Не допускається поширення органами місцевого самоврядування реклами цінних паперів та фондового ринку, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом облігацій місцевих позик та цінних паперів, які перебувають у комунальній власності.

Реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.

Реклама інститутів спільного інвестування повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, які підтверджують право на здійснення діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, терміну діяльності інституту спільного інвестування. Реклама товарів і / або послуг професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, які підтверджують право на здійснення відповідного виду діяльності на фондовому ринку, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та терміну дії, найменування органу, який видав ліцензію.

Реклама товарів і / або послуг саморегульованих організацій професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегульованої організації професійних учасників фондового ринку із зазначенням номера та дати видачі свідоцтва.

Реклама послуг уповноважених рейтингових агентств повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера та дати видачі свідоцтва. Інші відомості, які повинна містити реклама цінних паперів та фондового ринку, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.

16. Реклама і діти:

Забороняється реклама:

 1. зі згадуванням дітей, які споживають або використовують продукцію, призначену тільки для дорослих чи заборонену законом для придбання або споживання неповнолітніми;
 2. з інформацією, яка може підірвати авторитет батьків, опікунів, піклувальників, педагогів та довіру до них дітей;
 3. що містить заклики до дітей придбати продукцію або звернутися до третіх осіб з проханням зробити покупку;
 4. зі згадуванням справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв.

Реклама не повинна містити згадку дітей у небезпечних ситуаціях чи за обставин, імітація яких може завдати шкоди дітям або іншим особам, а також інформацію, здатну викликати зневажливе ставлення дітей до небезпечних для здоров'я і життя ситуацій.
Реклама не повинна завдавати дітям моральної чи фізичної шкоди, викликати у них відчуття неповноцінності.
Реклама не повинна вказувати на можливість придбання рекламованого товару, розрахованого переважно на дітей, кожною сім'єю без урахування можливостей її бюджету.
Реклама не повинна створювати у дітей враження, що володіння продукцією, що рекламується дає їм перевагу над іншими дітьми.